State of psycho-physiological functions in persons with a weak degree of acquired myopia

Authors

  • Vitalii Sheiko Nizhyn Gogol State University
  • Olena Kuchmenko Nizhyn Gogol State University
  • Yulia Kushch Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko
  • Laura Mkhitaryan Nizhyn Gogol State University
  • Eduard Glazkov O.Bogomolets National Medical University
  • Valentyna Havii Nizhyn Gogol State University

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2022-2-10

Keywords:

myopia, higher nervous activity, latent periods of choice reaction, processing of information, memory, attention

Abstract

Considering the unsatisfactory state of health of the population of Ukraine, research aimed at studying the peculiarities of the functioning of the human body in the presence of dysregulatory and premorbid conditions should be considered promising for modern science. According to Center of Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine myopia during the last decade is among the top three most common ophthalmological diseases of the population. Acquired myopia develops during life as an adaptive response of the visual sensory system in response to long-term work at a close distance and, as a rule, does not lead to complex pathological complications. That is why the medico-biological and socio-economic consequences of myopia are significant for society. Cases of myopia are recorded in 2.3-31% of schoolchildren; according to other data, from 5-10% in preschoolers to 40% in teenagers or from 4-8% in first grades to 46-52% in final grades. Among students, this percentage is even higher and amounts to 25-42%. The purpose of the study was to study the features of psychophysiological functions in persons with an acquired form of mild myopia. The psychophysiological research program included the study of neurodynamic properties of higher nervous activity according to the methodology of M.V. Makarenko and the study of indicators of memory, attention and performance of higher departments of the central nervous system. Against the background of acquired myopia of a weak degree, there is an improvement in the functional mobility of nervous processes, the speed of central information processing, indicators of attention, volumes of short-term memory and semantic memory.

References

Vadziuk, S. N.; Shuhan, T. B.; Shevchuk, V. H. Rozumova pratsezdatnist: metodyky doslidzhennia, zminy ta korektsiia[Functionality of mentality: research methods, changes and correction;]; Bohdan: Ternopil, 2000; 170 s.

Plakhtii, P. D.; Rubanovska, N. V.; Plakhtii, D. P.; Kolodii, V. A. Vikova fiziolohiia[Age physiology]; Vydavnytstvo «Novyi Svit-2000»: Lviv, 2020; 340 s.

Helsinska deklaratsiia Vsesvitnoi medychnoi asotsiatsii «Etychni pryntsypy medychnykh doslidzhen za uchastiu liudyny u yakosti obiekta doslidzhennia»[Ethical principles of medical research involving a person as an object of research".]. Dokument 990_005, redaktsiia vid 01.10.2008. Dostupno na: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_005.

Zahalna deklaratsiia pro bioetyku ta prava liudyny[General declaration on bioethics and human rights.]. Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii z pytan osvity, nauky i kultury: viddil etyky nauky i tekhnolohii: sektor sotsialnykh i humanitarnykh nauk [Internet]. 2005 zhov. 19; 12 s. Dostupno na: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180r.pdf.

Kolesnyk, Yu. I.; Sheiko, V. I. Zminy pokaznykiv uvahy yak proiav adaptatsiinykh reaktsii u osib z riznym stupenem korotkozorosti [Changes in attention indicators as a manifestation of adaptive reactions in persons with different degrees of myopia]. V: Hetmantsev S. V., redaktor. Zb. nauk. pr. KhVIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. medyko-biolohichni problemy fizychnoi kultury, sportu ta zdorovia liudyny; 2018; Vyp. 18; Mykolaiv. Mykolaiv: MNU; 2018, s 15-19.

Kolesnyk, Yu. I. Deiaki pokaznyky tsentralnoi nervovoi systemy v umovakh korotkozorosti nabutoi formy [Some indicators of the central nervous system in conditions of myopia of the acquired form](ohliad problemy). V: Hetmantsev S. V., redaktor. Zb. nauk. pr. KhVI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Medyko-biolohichni problemy fizychnoi kultury, sportu ta zdorovia liudyny; 2016 hrud. 23-24; Vyp. 16; Mykolaiv. Mykolaiv: MNU; 2016, s 18-23.

Kolesnyk, Yu. I. Osoblyvosti pokaznykiv uvahy u liudei z korotkozoristiu nabutoi formy[Peculiarities of indicators of attention in people with acquired myopia]. V: Zb. mater. VI Mizhn. nauk.-prakt. internet-konf. Suchasna humanitarystyka; 2018 sich. 26; Pereiaslav-Khmelnytskyi (Kyiv. obl.). Pereiaslav-Khmelnytskyi: DVNZ Pereiaslav-Khmelnytskyi derzh. pedah. univ. imeni Hryhoriia Skovorody»; 2018, Vyp.6, s 148-150.

Makarenko, M. V. Osnovy profesiinoho vidboru viiskovykh spetsialistiv ta metodyky vyvchennia indyvidualnykh psykhofiziolohichnykh vidminnostei mizh liudmy [The basis of the professional selection of age-related specialists and methods of identifying individual psychophysiological differences between people]; In-t fiziolohii im. O. O. Bohomoltsia NAN Ukrainy: Kyiv, 2006; 395 s.

Makarenko, M. V.; Lyzohub, V. S. Kompiuterna systema «Diahnost-1» dlia vyznachennia neirodynamichnykh vlastyvostei vyshchoi nervovoi diialnosti [Computer system "Diagnost-1" for determination of neurodynamic properties of higher nervous activity.]. V: Mater. sympoz. osoblyvosti formuvannia ta stanovlennia psykhofiziolohichnykh funktsii v ontohenezi. Cherkasy. Cherkasy; 2003. 60 s.

Moiseienko, R. O.; Holubchykov, M. V.; Mykhalchuk, V. M. Oftalmolohichna dopomoha v Ukraini za 2014-2017 roky[Ophthalmological care in Ukraine for 2014-2017] (analitychno-statystychnyi dovidnyk). Kyiv. 2018. 314 s.

Statystychni dani systemy MOZ[Statistical data of the system of the Ministry of Health.]. Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. [Internet]. Dostupno na: http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html.

Tiazhka, O. V., Kazakova, L. M., Vasiukova, M. M. Stan zdorovia uchniv serednoho shkilnoho viku odniiei z himnazii m. Kyieva.[The state of health of secondary school students of one of the Kyiv gymnasiums] Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna, 2015, 1(5), s 19-23. DOI:10.24061/2413-4260. V.1.15.2015.3.

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Porushennia refraktsii ta akomodatsii: miopiia, hipermetropiia, astyhmatyzm, anizometropiia, presbiopiia, porushennia akomodatsii, ambliopiia, keratokonus, kontaktna korektsiia zoru»["Refraction and accommodation disorders, myopia, hypermetropia, astigmatism, anisometropia, presbyopia, accommodation disorders, amblyopia, keratoconus, contact vision correction"], zatverdzhenyi nakazom MOZ Ukrainy №827 vid 08.12.2015 roku [Internet]. Kyiv: Med. depart. MOZ Ukrainy; 2015. [tsytovano 2018 Sich 20]. 162 s. Dostupno na: https://dec.gov.ua/.

Tsiborovskyi; O. M. Zdorovia naselennia i faktory ryzyku, shcho vplyvaiut na yoho stan, yak obiekt upravlinnia (ohliad literatury)[Population health and risk factors affecting its condition as an object of management]. Ukraina. Zdorovia natsii. 2015, 2, s 13-19.

Sheiko, V. I.; Kushch, Yu. I. (Kolesnyk Yu. I.) Pokaznyky neirodynamichnykh funktsii v umovakh zminenoi imunoreaktyvnosti orhanizmu liudyny na tli korotkozorosti nabutoi formy [Indicators of neurodynamic functions in conditions of altered immunoreactivity of the human body against the background of myopia of the acquired form] / Trends and prospects of scientific thought in medicine: collective monograph, International Science Group. Boston, 2022, 1, p 27-46.

Sheiko, V. I.; Makarenko, M. V.; Ivaniura, I. O. Stan neirodynamiky ta imunnoi systemy u liudei z miopiieiu [Neurodynamic and immune system status in people with myopia], Fiziol. zhurnal., 2005, 51(4), s 55-60.

Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy.[Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of the health care system of Ukraine] 2017 rik. Kyiv: DU «UISD MOZ Ukrainy»; 2018, 458 s.

Global data on visual impairments 2010. World Health Organization. [Internet]. Geneva; 2012 [cited 2018 Nov 5]. 14 р.

Available from: https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf

Holden, B.A.; Fricke, T.R.; Wilson, D.A.; Jong, M.; Naidoo, K. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmol. 2016, 123(5), с 1036‐1042. DOI:10.1016/j.ophtha.2016.01.006.

Published

2023-01-31

How to Cite

Sheiko, V., Kuchmenko, O., Kushch, Y., Mkhitaryan, L., Glazkov, E., & Havii, V. (2023). State of psycho-physiological functions in persons with a weak degree of acquired myopia. Notes in Current Biology, 4(2). https://doi.org/10.29038/2617-4723-2022-2-10

Issue

Section

Human and Animal Physiology