The pigments content in Pinus sylvestris L. affected by Melampsora pinitorqua in conditions of Western Polissya

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/NCBio.24.1-9

Keywords:

Pinus sylvestrys L., Melampsora pinitorqua (Br.) Rostr., disease damage, plastid pigments

Abstract

The biosynthesis of plastid pigments in Pinus sylvestrys L.was investigated in pine trees affected by Melampsora pinitorqua in the conditions of the Western Polissya. The total content of chlorophylls and carotenoids in the needles of trees with a mild and moderate degree of damage by Melampsora pinitorqua is 13,3…30,0% lower than in the control. Trees severely affected by Melampsora pinitorqua synthesize 21.8...38.4% less green and yellow pigments. A decrease in the content of green pigments in experimental pine trees is caused by chlorophyll a. Іt influences on absorption direct sunlight for the process of photosynthesis. The ratio of chlorophylls a/b is close to the control in experimental trees with a mild and moderate degree of disease damage and decreases by 23.3...32.9% in trees with a severe degree of disease damage. Іn all affected trees, the ratio between the amount of green and yellow pigments is close to the control. 

References

Boiko M. I. Fizioloho-biokhimichni osoblyvosti systemy Pinus sylvestris L. – Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. i perspektyvy praktychnoho vykorystannia ekzometabolitiv deiakykh derevoruinivnykh hrybiv [Physiological and biochemical features of the system Pinus sylvestris L. – Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. and prospects of practical use of exometabolites of some wood-destroying fungi] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra. biol. nauk : 03.00.12 ; 03.00.24. Kyiv, 1996. 51 s. (in Ukrainian)

Borodavka V. O., Hetmanchuk A. I., Kychyliuk O. V. Patolohichni yavyshcha u vsykhaiuchykh sosnovykh nasadzhenniakh Volynskoho Polissia [Pathological phenomena in drying pine plantations of Volyn Polissia] . Visnyk NUBIP Ukrainy. 2016. Vypusk 238. S. 102–118. (in Ukrainian)

Kudinova O. V., Boiko M. I. Vmist pihmentiv ta orhanichnoho vuhletsiu v infikovanykh korenevoiu hubkoiu prorostkakh Pinus sylvestris L. [The content of pigments and organic carbon in the root sponge infected seedlings of Pinus sylvestris L.]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 2005. № 1. C. 115–121. (in Ukrainian)

Musiienko M. M., Parshykova T. V., Slavnyi P. S. Spektrofotometrychni metody v praktytsi fiziolohii, biokhimii ta ekolohii roslyn [Spectrophotometric methods in the practice of physiology, biochemistry and ecology of plants]. Kyiv : Fitosotsiotsentr, 2001. 200 s. (in Ukrainian)

Neiko I. S. Stan ta prychyny dyhresii lisiv Zakhidnoho Polissia [State and causes of digression of the forests of the Western Polissia]. Naukovyi visnyk NLTU. 2009. Vypusk 19.4. S. 37–43. (in Ukrainian)

Pohribnyi O.O., Zaiachuk V.Ia. Sosna zvychaina v lisakh Ukrainskykh Karpat [Scots pine in the forests of the Ukrainian Carpathians]. Kosiv: Pysanyi Kamin, 2017. 192 s. (in Ukrainian)

Stasevych L. I. Kharambura Ya. Y. Khvoroby ta komakhy-fitofahy sosny zvychainoi u zakhidnomu rehioni Ukrainy [Phytophagous insects and diseases of Scots pine in the western region of Ukraine]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna. 2003. Vyp. 33. S. 42–46. (in Ukrainian)

Tykhonenko Yu. Ya. Hryby rodu Melampsora Cast. v Ukraini [Mushrooms of the genus Melampsora Cast. in Ukraine]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 2010. T. 67, № 6. S. 906–915. (in Ukrainian)

Chemerys I. A., Kliuchka S. I. Vmist fotosyntetychnykh pihmentiv u khvoi sosny zvychainoi (Pinus sylvestris L.) v umovakh zapovidnykh obiektiv mista Cherkasy [Content of photosynthetic pigments in Pinus Sylvestris L. in the conditions of Cherkasy reserved objects]. Scientific Bulletin of UNFU. 2021. № 31(4). S. 15–21. (in Ukrainian)

https://doi. org/10.36930/40310402

Shevchenko S. V., Tsyliuryk A. V. Lisova fitopatolohiia [Forest phytopathology] : pidruchnyk dlia studentiv vyshchoho navchalnoho zakladu. Kyiv : Vyshcha shkola, 1986. 384 s. (in Ukrainian)

Martinsson O. The influence of pine twist rust (Melampsora pinitorqua) on growth and development of Scots pine (Pinus sylvestris). European Journal of Forest Pathology. 1985. Volume 15, Issue 2. p. 103-110.

https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1985.tb00873.x

Published

2024-06-26

How to Cite

The pigments content in Pinus sylvestris L. affected by Melampsora pinitorqua in conditions of Western Polissya. (2024). Notes in Current Biology, 7(1). https://doi.org/10.29038/NCBio.24.1-9