Adventisation species composition of flora of basalt quarries under the influence of exploitation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/NCBio.21.1.3-8

Keywords:

adventitious plants, basalt quarries, Volyn Polissya, soil substrate, transformed ecotopes

Abstract

Industrial basalt deposits in Volyn Polissya are located in the north-western part of the Rivne region and are confined to the Rivne tectonic fault and the Volyn trap cover (in the basin of the Goryn and Styr rivers). The development of basalt quarries is accompanied by a marked transformation of ecotopes. The aim of the research was to find out the features of the adventitious fraction of flora in the territory of basalt quarries and adjacent areas, analysis of the impact on the processes of adventitia of basalt mining. Materials of field researches conducted during 2017-2020 on the territory of the former Kostopil and Volodymyrets districts of Rivne region were used for the analysis.
The process of spreading adventitious plant species on the territory of existing and developed basalt quarries is most influenced by two factors - a significant violation of the soil substrate and the emergence of spontaneous landfills. According to the results of research on the territory of basalt quarries, the growth of 160 species of adven-tive plants belonging to 132 genera and 46 families has been established. During the research on the heaps of quarries for the first time for Volyn Polissya the growth of Kibera gallica, Brunnera macrophylla, Tradescantia vir-giniana, Citrullus lanatus was revealed. The development of basalt quarries leads to a significant transformation of previously existing ecotopes, contributes to the formation of conditions for the spread and naturalization of adven-titious plant species. This process is facilitated by: destruction of the soil cover, the appearance of areas with sparse or completely destroyed vegetation, the emergence of new eco-tops. Adventization processes here are significantly intensified due to the emergence of spontaneous landfills.

References

1. Volodymyrec' V. O. Antropichna transformacija vydovogo skladu flory osushenyh terytorij u zv’jazku z procesamy i'i' synantropizacii'. Dysertacija kand. biol. nauk. Kyi'v, 2003; 205 s. [Volodymyrets V. O. Anthropic transformation of the species composition of the flora of drained areas in connection with the processes of its
synanthropization. The dissertation of Cand. biol. Science. Kiev, 2003; 205 p.] [in Ukrainian].
2. Ojcjus' L. V. Adventyvna frakcija flory Volyns'kogo Polissja. Avtoreferat dysertacii' kand. biol. nauk. Kyi'v, 2011; 18 s. [Oitsyus L. V. Adventive fraction of the flora of Volyn Polissya. Abstract of the dissertation of Cand. biol. Science. Kyiv, 2011; 18 p.] [in Ukrainian].
3. Protopopova V. V. Synantropnaja flora Ukrayny y puty ee razvytyja. Kyev: Nauk. dumka, 1991; 204 s. [Protopopova V. V. Synanthropic flora of Ukraine and ways of its development. Kiev: Nauk. dumka, 1991; 204 p.] [in Russian].
4. Burda R. I.; Ignatjuk O. A. Metodyka doslidzhennja adaptyvnoi' strategii' chuzhoridnyh vydiv roslyn v urbanizovanomu seredovyshhi. Kyi'v: NCEBM NAN Ukrai'ny, ZAT «Vipol», 2011; 112 s. [Burda R. I.; Ignatiuk O. A. Methods of research of adaptive strategy of alien plant species in urban environment. Kyiv: NCEBM NAS of Ukraine, CJSC "Vipol", 2011; 112 p.] [in Ukrainian].
5. Mel'nyk V. I. Bazal'tovyj kraj. Rivne: Ovid, 2017; 84 s. [Basalt region. Rivne: Ovid, 2017; 84 p.] [in Ukrainian].
6. Harhota G. I.; Povh V. M. Flora vyshhyh roslyn shahtnyh stavkiv u Donbasi. Introdukcija ta eksperymental'na ekologija roslyn. 1976, 5; s. 66–68. [Flora of higher plants of mine ponds in Donbass. Introduction and experimental ecology of plants. 1976, 5; pp.66–68] [in Ukrainian].
7. Kharkhota A. I.; Povkh V. N.; Dmitrenko P. P. Vidovoy sostav vysshikh vodnykh rasteniy v vodoyemakh shakhtnogo vodootliva v Donbasse. Vysshiye vodnyye i pribrezhno-vodnyye rasteniya: tez. dokl. I Vsesoyuzn. konf., Borok, 7-9 sentyabrya 1977 g. Kiyev: Nauk. dumka, 1977; s. 24–26. [Species composition of
higher aquatic plants in water bodies of mine drainage in Donbass. Higher aquatic and coastal aquatic plants: thesis. report I All-Union. conf., Borok, September 7-9, 1977 Kiev: Nauk. dumka, 1977; pp. 24-26] [in Russian].
8. Tverda O. Ya.; Kosyak I. V. Obgruntuvannya vyboru roslynnykh test-system dlya otsinky toksychnosti gruntiv prylehlykh terytoriy hranitnykh karʺyeriv. Heoekolohiya ta okhorona pratsi. 2017, 33; s. 69–77. [Substantiation of choice of plant test systems for assessment of soil toxicity of adjacent territories of granite
quarries. Geoecology and labor protectio. 2017, 33; pp. 69–77] [in Ukrainian].
9. Kornaš A. Geograficzno-historyczna klasyfikacja roslin synantropijnych. Mater. Zakl. Fitosocjol. Stos. U.M. 1968, 25; рр. 33–41.
10. Protopopova V. V.; Shevera M. V. Fitoinvaziyi. I. Analiz osnovnykh terminiv. Promyshlennaya botanyka. 2005, 5; s. 55–60. [Phytoinvasion. I. Analysis of basic terms. Industrial botany. 2005, 5; pp. 55–60] [in Ukrainian].
11. Richardson D. M.; Pyšek P.; Rejmanek M. et all. Naturalization and invasion of alien plants: Concepts and definitions. Diversity and Distributions. 2000, 6; рр. 93–107.
12. The Plant List. URL: http://www.theplantlist.org/.
13. International Plant Names Index. URL: http://www.ipni.org/.
14. Catalogue of Life: 2018 Annual Checklist. URL: http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2018/info/ac/.
15. Mosyakin S. L. Rodyny i poryadky kvitkovykh roslyn flory Ukrayiny: prahmatychna klasyfikatsiya ta polozhennya u filohenetychniy systemi. Ukr. bot. zhurn. 2013, 70(3); s. 289–307. [Families and orders of flowering plants of flora of Ukraine: pragmatic classification and position in the phylogenetic system. Ukrainian Botanical Journal. 2013, 70(3); pp. 289–307] [in Ukrainian].
16. Ekoflora Ukrayiny / vidpov. red. Ya. P. Didukh. Kyyiv: Fitosotsiotsentr, 2007, t. V; s. 126–127. [Ecoflora of Ukraine / resp. ed. J. P. Didukh. Kyiv: Phytosocial Center, 2007, vol. V; pp. 126–127] [in Ukrainian].
17. Volodymyretsʹ V. O.; Shklyaruk L. V. Ahrovyrobnytstvo yak faktor rozpovsyudzhennya adventyvnykh vydiv roslyn na terytoriyi Volynsʹkoho Polissya. Visnyk NUVHP: zb. nauk. pr. 2006, 4(36), ch. 1; s. 52–58. [Volodymyrets V. O.; Shklyaruk L. V. Agricultural production as a factor in the distribution of adventitious
plant species in the territory of Volyn Polissya. Bulletin of NUWMNRU: Coll. Science. 2006, 4(36), p. 1; pp. 52–58] [in Ukrainian].

Published

2021-09-13

How to Cite

Savchuk, L., & Volodymyrets, V. (2021). Adventisation species composition of flora of basalt quarries under the influence of exploitation. Notes in Current Biology, (1 (1), 3–8. https://doi.org/10.29038/NCBio.21.1.3-8