The Communities of Naked Amoebas on the Border of the Zone "Moss – Soil" in the Forest Ecosystems of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2020-1-389-60-65

Keywords:

naked amoebas, morphotypes, microbiotopes, Ukraine

Abstract

In microbiotopes of Ukraine we found 17 species of naked amoebae (moss, border “moss – soil”, soil). This species are: Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp. (2), Willaertia sp., Deuteramoeba mycophaga (Pussard, Alabouvette & Pons, 1980) Page, 1988, Saccamoeba stagnicola Page, 1974, Hartmannella vermiformis Page, 1967, Korotnevella sp., Vexillifera sp., Vannella sp., Ripella platypodia Glaeser, 1912, Cochliopodium sp., Mayorella cantabrigiensis Page, 1983, Mayorella sp., Thecamoeba striata (Penard, 1890) Schaeffer, 1926, Stenamoeba stenopodia (Page, 1969) Smirnov et al., 2007, Acanthamoeba sp. (1), Filamoeba nolandi Page, 1967. On the border of biotopes "moss – soil", a specific variant of the population of naked amoebas does not form and an increase in its species composition is not observed, but those species that are characteristic of one of the neighboring microbiotopes remain. The soil fauna is characterized by amoeba Willaertia sp., D. mycophaga, Korotnevella sp., M. cantabrigiensis, F. nolandi. The specific composition of morphotypes of naked amoebas is not formed on the "moss soil" boundary and neighboring microbiotopes are similar in composition to each other. The amoeba of politactic morphotype prefers soil, lingulate and mayorellian – soil and the border "moss soil".

References

Literatura

1. Maly`sheva, E. A.; Mazej, Yu. A. Osobennosti struktury` soobshhestv rakovinny`kh ameb v mikroe`kotonakh «mokhovaya podushka – pochvennaya podstilka». Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo; 2010, 17, s 51–53. [in English: Malysheva, E. A.; Mazei, Yu. A. Peculiarities of testate amoebae community structure in “moss-litter” microecotones. Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im. V. G. Belinscogo; 2010, 17 (21), pp 51–53].
2. Patsiuk, M. K. Holi lobozni ameby (Lobosea, Gymnamoebia) deiakykh vodoim okolyts m. Radomyshl. Naukovi zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia. Spetsialnyi vypusk: Hidroekolohiia; 2010, 2 (43), s 390–395. [in English: Patsuyk, M. K. Lobose gymnamoebae (Lobozea, Gymnamoebia) from some water bodies of Radomyshl vicinity. Sci. notes Gnatyuk Ternopil teachers univ. Ser: Biology. Spec. iss.: Hydroecology; 2010, 2 (43), pp 390–395].
3. Patsiuk, M. K. Vyiavlennia holykh ameb v ozeri Svitiaz. Naukovi zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia; 2011, 3 (48), s 27–30. [in English: Patsyuk, M. K. The First Finds of Naked Amoebas in the Lake Svityaz. Scientific Notes of Ternopyl’ National Pedagogical University. Ser. Biology; 2011, 3 (48), pp 27−30].
4. Patsiuk, M. K. Taksonomichnyi sklad holykh ameb Shatskykh ozer. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii : zb. nauk. pr. – Lutsk : Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky; 2012, 9, 177–180. [in English: Patsyuk, M. K. Taxonomic composition of naked amoebas of Shatsk Lakes. The Nature of Western Polessje and Its Neighborhoods. Volyn National University; 2012, 9, pp 177–180].
5. Patsiuk, M. K. Holi ameby Shatskykh ozer. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii: zb.nauk.pr./za zah. red. F. V. Zuzuka, Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky; 2014, 11, s 239–243. [in English: Patsyuk, M. K. Naked Amoebas of the Lakes of Shatsk. In: Zuzuk, F. V., ed. The Nature of Western Polessje and Its Neighborhoods. Volyn National University, Lutsk; 2014, 11, pp 239−243].
6. Patsiuk, M. K. Sezonni zminy u vydovomu kompleksi holykh ameb u r. Kamianka (m. Zhytomyr). Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Biolohichni nauky; 2014, 2, 98–107. [in English: Patsyuk, M. K. Seasonal Changes in Naked Amoebae Species Complex in the River Kamyanka (Zhytomyr City). Bulletin of Zaporizhia National University. Biological Sciences; 2014, 2, s 98–107].
7. Patsiuk, M. K. Holi ameby fauny Kyivskoho Polissia. Naukovi zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia; 2014, 2 (59), s 49–52. [in English: Patsyuk, M. K. Naked Amoebas in the Fauna of Kyiv Woodland Region. Scientific Notes of Ternopyl’ National Pedagogical University. Ser. Biology; 2014, 2 (59), pp 49−52].
8. Patsiuk, M. K. Holi ameby fauny Rivnenskoi oblasti. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii: zb.nauk.pr./za zah. red. F. V. Zuzuka, Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-tim. Lesi Ukrainky; 2015, 12, s 154–157. [in English: Patsyuk, M. K. Naked amoebas in the fauna of Rivne region. In: Zuzuk, F. V., ed. The Nature of Western Polessje and Its Neighborhoods. Volyn National University, Lutsk; 2015, 12, pp 154–157].
9. Patsiuk, M. K. Prostorovyi rozpodil holykh ameb u donnomu grunti stoiachoi vodoimy poblyzu m. Dnipro (Ukraina). Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii: zb.nauk.pr./ za zah. red. F. V. Zuzuka, Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky; 2017, 7 (356), s 128–133. [In English: Patsyuk, M. K. Spatial Distribution of the Naked Amoebae in the Bottom soil of Standing Water Body Near the Dnieper (Ukraine). In: Zuzuk, F. V., ed. The Nature of Western Polessje and Its Neighborhoods. Volyn National University, Lutsk; 2017, 7 (356), pp 128–133].
10. Patsiuk, M. K. Vydovyi sklad i poshyrennia holykh ameb (Tubulinea, Discosea, Heterolobosea) u vodoimakh Lvivskoi oblasti. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna; 2018, 79, s 141–149. [In English: Patsyuk, M. K. Species Composition and Distribution of Naked Amoebae in the Water Bodies of Lviv Region. Visnyk of Lviv University. Biological series; 2018, 79, pp 141–149].
11. Patsiuk, M.; Uvaieva, O. Prisnovodni holi ameby (Tubulinea, Discosea, Heterolobosea) Zakarpatskoi oblasti ta prylehlykh terytorii (Ukraina). Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Biolohichni nauky; 2019, 3 (387), s 109–115. [in English: Patsyuk, M.; Uvayeva, O. Freshwater Naked Amoebae (Tubulinea, Discosea, Heterolobosea) of the Zakarpattia Region and the Surrounding Areas (Ukraine). Lesya Ukrainka Eastern European National University. Scientific Bulletin Series Biological Sciences; 2019, 3 (387), pp 109–115].
12. Balik, V. Testate amoebae communities (Protozoa, Rhizopoda) in a meadow – spurce forest mesoecotone. Biologia, Bratislava; 1996, 51, pp 117–124.
13. Balik, V. Testate amoebae communities (Protozoa, Rhizopoda) in two moss – soil microecotones. Biologia, Bratislava; 1996, 51, pp 125–133.
14. Brown, S.; Smirnov, A. V. Diversity of Gymnamoebae in Grassland Soil in Southern Scotland. Protistology; 2004, 3 (3), pp 191–195.
15. Brown, T. J.; Cursons, R. T. M.; Keys, E. A. Notes Amoebae from Antarctic Soil and Water. Applied and Environmental Microbiology; 1982, 44 (2), pp 491–493.
16. Clarholm, M.; Bonkowski, M.; Griffiths, B. S. Protozoa and other Protista in Soil. In book: Modern Soil Microbiology, Publisher: Marcel Dekker, Amsterdam, Editors: van Elsas J. D., Trevors J. T., Wellington E. M. H.; 2007, pp 147–175.
17. Mrva, M. Diversity of Active Gymnamoebae (Rhizopoda, Gymnamoebia) in Mosses of the Malé Karpaty Mts (Slovakia). Ekologia Bratislava; 2005, 24, pp 51–58.
18. Page, F. C.; Siemensma, F. J. Nackte Rhizopoda und Heliozoea (Protozoenfauna Band 2). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, 1991; pp 3–170.
19. Patcyuk, M. K. New Gymnamoebae species (Gymnamoebia) in the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii; 2012, 46 (2), pp 105–111.
20. Patsyuk, M. K.; Dovgal, I. V. Biotopic distribution of naked amoebes (Protista) in Ukrainian Polissya area. Vestnik zoologii; 2012, 46 (4), pp 355–360.
21. Patsyuk, M. K. Tolerance of Naked Amoebas to the Abiotic Factors of Water Environment. V International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro : the Book of Abstracts and Programme; 2013, p 137.
22. Patsyuk, M. K. Morphotypes in Naked Amoebas (Protista): Distribution in Water Bodies of Zhytomyr and Volyn Polissia (Ukraine) and Possible Ecological Significance. Vestnik zoologii; 2014, 48 (6), pp 547–552.
23. Patsyuk, M. K. Species of naked amoeba (Protista) new for the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii; 2015, 49 (2), pp 451–456.
24. Patsyuk, M. K. New Finds of Naked Amoebae (Protista) in Water Reservoirs of Ukraine. Vestnik Zoologii; 2016, 50 (4), pp 291–300.
25. Patsyuk, M. K. Seasonal changes in the species composition of naked amoebas (Amoebina) of the Teterev river (the Town of Zhitomir). Hydrobiological Jornal; 2016, 52 (4), 55–62.
26. Patsyuk, M. K. Naked Amoebae of Ukrainian Polissya Fauna. Protistology; 2016, 10 (2), p 58.
27. Patsyuk, M. K. Parasitic Amoebae Found in Water Bodies of Ukraine. Experimental parasitology; 2017, 183, pp 81–84.
28. Patsyuk, M. K. Peculiarities of the Spatial Distribution of Naked Amoebas in Sandy Bottom Sediments of a Small River. Hydrobiological Jornal; 2018, 54 (5), pp 102–111.
29. Patsyuk, M. K.; Onyshchuk, I. P. Diversity and Distribution of Naked Amoebae in Water Bodies of Sumy Region (Ukraine). Vestnik Zoologii; 2019, 53 (3), pp 177–186.
30. Patsyuk, M. Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of Ukraine. Acta Biologica; 2019, pp 57–64.
31. Patsyuk, M. Diversity of Naked Amoebae in Soils of Forest Areas of Zhytomyr Region (Ukraine). Zootaxa; 2020, pp 257–265.
32. Smirnov, A.; Brown, S. First isolation of a cyst-forming Vannella species, from soil – Vannella persistens n. sp. (Gymnamoebia, Vannellidae). Protistology; 2000, 1 (3), pp 120–123.
33. Smirnov, A.; Nassonova, E.; Chao, E.; Cavalier-Smith, T. Phylogeny, Evolution, and Taxonomy of Vannellid Amoebae. Protist; 2007, 158, pp 295–324.
34. Smirnov, A. Amoebas, Lobose. Encyclopedia of Microbiology. M. Schaechter (ed.). Elsevier: Oxford; 2008, pp 558–577.
35. Smirnov, A.; Nassonova, E.; Chao, E.; Cavalier-Smith, T. A Revised Classification of Naked Lobose Amoebae (Amoebozoa: Lobosa). Protist; 2011, 162, pp 545–570.

Published

2020-09-20

How to Cite

Patsyuk, M. (2020). The Communities of Naked Amoebas on the Border of the Zone "Moss – Soil" in the Forest Ecosystems of Ukraine. Notes in Current Biology, (1(389). https://doi.org/10.29038/2617-4723-2020-1-389-60-65