Phytosanitary Condition of Green Plantations in Urban Landscaping of Lutsk

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-52-58

Keywords:

phytosanitary condition, Lutsk, planting, leaf diseases, pests, viability of plants, wood-decay mushrooms, mistletoe white

Abstract

The phytosanitary condition of green plantations forming the city dendroflora is determined. As a result of the inventory it has been recorded that 80,0 % of trees and shrubs are characterized by growth which corresponds to the norm generally; they have about 20–25 % of the non-vitable surface. Trees with weakened growth make up 13.1 % of the total number of plants. The planting has smallest number (0,8 %) of dead and completely dead trees, 2,5 % of trees with depressed growth; their increase during current year is almost absent. Trees without depressed growth with a full leaf surface make up only 3,6 %. The distribution of the main phytopathogenic organisms and fungal diseases is investigated. The considerable attention is paid to the diseases of leaves, among which the most characteristic for woody types of the Lutsk city are powdery mildew, marginal necrosis, brown spotty, black spotted leaflets of maple, rust pears, black leafs. Regarding wood-destroying mushrooms it was found a significant distribution of trunks: genuine, false, flaky and sulfur-yellow.

The characteristics of the propagation dynamics of Cameraria ohridella Deschka & Dimic and Viscum album L., taking into account the data of previous years, are predicted. According to the research results of the most common pests, the damages of Pulvinaria betulae L., Aphis pomi Deg., Myzus cerasi F., Disaphis reaumuri Mordv., Drepanosiphum platanoidis Schrank, Eucalipterus tiliae L are specified.

References

1. Ezhov, O. N. Vrediteli i bolezni gorodskih zelenyh nasazhdenij arhangel'skogo promyshlennogo uzla [Pests and diseases of urban greenery of the Arkhangelsk industrial hub]. Lesnoj zhurnal; 2008, № 3, s. 46–50. (in Russian)
2. Yalovenko, A. S. Zhyttievyi stan derevnykh nasadzhen parku im. T. H. Shevchenka m. Zaporizhzhia [Life state of the tree plantations of the park them. T. G. Shevchenko, Zaporozhye city]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia. Ekolohiia; 2011, Vypusk № 1, t. 1, s. 143–149. (in Ukrainian)
3. Beisman, H. Measuring the effect of air pollution on the environment with standardized methods. Int. J. Hyg. Enviton. Helth; 2006, Vol. 209, p. 207–208.
4. Kurnytska, M. P. Zhyttievist miskykh zelenykh nasadzhen [The vitality of urban green plantations]. Naukovyi visnyk UDLU; 2003. Vyp. 13.5, s. 308–311. (in Ukrainian)
5. Bilaj, V. I.; Gvozdjak, R. I.; Skripal', I. G. Mikroorganizmy – vozbuditeli boleznej rastenij [Microorganisms - plant disease pathogens]; K., 1988, 552 s. (in Russian)
6. Kovalevskyi, S. B.; Shepeliuk, M. O. Osnovni chynnyky poshkodzhennia ta urazhennia derevnykh vydiv zelenykh nasadzhen mista Lutsk [The main factors of damage and damage to tree species of green plantations of the city of Lutsk]. Perspektyvy rozvytku lisovoho ta sadovo-parkovoho hospodarstva: Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia; Uman, 14 hrudnia 2016 roku: tezy dopovidi, 2016, s. 133‒134. (in Ukrainian)
7. Tsyliuryk, A. V.; Shevchenko, S. V. Lisova fitopatolohiia [Forest phytopathology]; Kyiv, 2008, 464 s. (in Ukrainian)
8. Kuznietsov, S. I.; Levon, F. M.; Pylypchuk, V. F.; Shumyk, M. I. Ekolohichni peredumovy optymizatsii vulychnykh nasadzhen Kyieva [Environmental prerequisites for optimization of street lighting in Kiev]. Pytannia bioindykatsii ta ekolohii; Zaporizhzhia, 1998. № 3. s. 57–64. (in Ukrainian)
9. Kovalchuk, N. P. Ekoloho-biolohichni problemy zelenykh nasadzhen m. Lutska [Ecological and Biological Problems of Green Plants in Lutsk]: monohrafiia; Lutskyi nats. tekhn. un-t. Lutsk: RVV LNTU, 2011. 187 s. (in Ukrainian)
10. Kljushnik, P. I. Opredelited'; derevorazrushajushhih gribov [Key to wood-destroying fungi]; M., 1957, 140 s. (in Russian)
11. Melehova, P. O.; Egorova, E. I. Biologicheskij kontrol'; okruzhajushhej sredy:bioindikacija i biotestirovanie [Biological control of the environment: bioindication and biotesting]: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. Zavedenij; M., 2007. 288 s. (in Russian)
12. Stolberh, F. V. Ekolohiia mista [Ecology of the city]; K.: Libra, 2000. 464 s. (in Ukrainian)
13. Zvit pro proroblenu robotu po utochnenniu radiatsiinoi obstanovky v misti Lutsku Volynskoi oblasti v period z 10.04. po 30.09.1991 roku [Report on the work done to clarify the radiation situation in the city of Lutsk, Volyn Oblast, from 10.04. on September 30, 1991]. Lutsk:Volynskyi tsentr hidrometeorolohii, 1991. 22 s. (in Ukrainian)
14. Oleksiichenko, N. O.; Sovakova, M. O.; Sovakov, O. V.; Kytaiev, O. I.; Sliusar, S. I. Tilia L. u nasadzhenniakh m. Kyieva [Tilia L. in plantations of Kyiv]: monohrafiia; K., 2013. 245 s. (in Ukrainian)
15. Ivantsiv, V. V.; Ivantsiv, O. Ya. Ekolohichni chynnyky pohirshennia stanu derevnykh nasadzhen mista Lutska [Environmental factors of the deterioration of the state of the plantations of the city of Lutsk]. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii; Lutsk: Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky, 2014. № 11. s. 231–235. (in Ukrainian)

Published

2019-08-21

How to Cite

Shepeliuk, M., & Rybak, Y. (2019). Phytosanitary Condition of Green Plantations in Urban Landscaping of Lutsk. Notes in Current Biology, (3(387), 52–58. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-52-58