Dimensional Features of Polygonum Aviculare L. Cenopopulations Under the Conditions of Floodplain Meadows of Krolevets-Glukhiv Geobotanical Region

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-45-51

Keywords:

medicinal plants, cenopopulations, morphometric analysis, Krolevets-Glukhiv geobotanical region, Polygonum aviculare

Abstract

The article presents the results of the study of the dimensional features of Polygonum aviculare L. cenopopulations formed in different places of floodplain meadows of Krolevets-Glukhiv geobotanical region. We studied seven cenopopulations of Polygonum aviculare, which are part of monodominant communities, the leading role in the formation of which is played by Polygonum aviculare with plant cover in the range of 90 –95 %. The investigated locations had essential differences in terms of the degree and nature of anthropogenic influence: three of them are of significant recreational loads; the other four are of pasture loads. During the research we used morphometric analysis and a set of methods of statistical and mathematical processing of data. We show that the implementation of morphological variability (variation of morphological parameters of plants within a single population) and morphological plasticity (the change in mean values of morpho-parameters in the «transition» from population to population) is an integral part of the complex of processes and transformations that ensure the existence of cenopopulations of Polygonum aviculare on areas of the studied region. According to the results of morphometric analysis, the specific dimensional features of Polygonum aviculare plants in each of the locations and identifying features of their model individuals were determined. We can say that changes in the size of plants and in their architectonics, which appear at the background of parasitic contamination, are the result of significant changes not only in quantitative but also in qualitative indicators of medicinal raw materials. Pasture loads, in comparison with recreational ones, turned out to be a more powerful factor in the transformation of morpho-parameters of Polygonum aviculare. According to the results of the research, there have been discovered cenopopulations which can be considered as potential centers of regulated gathering of medicinal raw materials.

References

1. Zlobin, Yu. A.; Skliar, V. H.; Bondarieva, L. M.; Kyrylchuk, K. S. Kontseptsiia morfometrii u suchasnii botanitsi [Concept of morphometry in modern botany]. Chornomorskyi botanichnyi zhurnal; 2009, 1, s. 5–22. (in Ukrainian)
2. Zlobyn, Yu. A. Populiatsyonnaia ekolohyia rastenyi: sovremennoe sostoianye, tochky rosta [Population ecology of plants: current state, points of growth]. Unyversytetskaia knyha: Sumy, 2009; s 263. (in Ukrainian)
3. Skliar, V. H. Rozmirna struktura derevostaniv sosny zvychainoi v lisakh Novhorod-Siverskoho Polissia [Morphological signs of oak seedlings common in various ecological-cenotic conditions of Novgorod-Seversky Polissya]. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryia «Byolohyia, khymyia»; 2011, 4, s. 292–302. (in Ukrainian)
4. Skliar, V. H. Morfolohichni oznaky prorostkiv duba zvychainoho v riznykh ekoloho-tsenotychnykh umovakh Novhorod-Siverskoho Polissia [Morphological parameters of the small growth of maple in the forest of Novgorod-Siversky Polissya]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Biolohichni nauky; 2011, 2, s. 119–125. (in Ukrainian)
5. Skliar, V. H. Morfolohichni parametry dribnoho pidrostu klena hostrolystoho v lisakh Novhorod-Siverskoho Polissia [Morphological parameters of the small growth of maple in the forest of Novgorod-Siversky Polissya]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia. Ekolohiia; 2012, 20, s. 100–106. (in Ukrainian) https://doi.org/10.15421/011214
6. Sherstiuk, M. Yu. Morfometrychni oznaky Oxycoccus palustris Pers. u bolotnykh ta lisobolotnykh fitotsenozakh Ukrainskoho Polissia [Morphometric Characteristics of Oxycoccus palustris Pers. in the wetland and forest bog phytocenoses of the Ukrainian Polissya]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky; 2016, 7, s. 78-83. (in Ukrainian)
7. Skliar, Yu. L. Rostovi oznaky Potamogeton natans L. u riznykh ekoloho-tsenotychnykh umovakh vodoim baseinu Desny [Growth traits of Potamogeton natans L. in different ecological-cenotic actions of the reservoir of the Desna basin]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky; 2017, 7, s. 47–55. (in Ukrainian)
8. Skliar, V. H. Rozmirna struktura pidrostu Acer platanoides L. v lisovykh fitotsenozakh Livoberezhnoho Polissia Ukrainy [Dimensional structure of Acer platanoides L. growth in forest phytocenoses of the Left Bank Polissya of Ukraine ]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna; 2015, 70, s. 138–143. (in Ukrainian)
9. Zlobin. Yu. A.; Sklyar. V. G.; Klimenko. A. A. Populyatsii redkikh vidov rasteniy: teoreticheskiye osnovy i metodika izucheniya [Populations of rare plant species: theoretical foundations and methods of study]. Universitetskaya kniga: Sumy. 2013; s. 439. (in Russian)
10. Zlobin. Yu. A.; Kirilchuk. K. S. Populyatsionnaya struktura poymennykh lugovykh fitotsenozov [Population structure of floodplain meadow phytocenoses]. Izvestiya Gomelskogo gosudarstvennogo universiteta imeni F. Skoriny; 2005. 6. s. 65–70. (in Russian)
11. Bondarieva, L. M.; Bielan, S. S. Porivnialnyi analiz vitalitetnoi struktury populiatsii tsenozoutvoriuiuchykh zlakiv na terytoriiakh zakaznykiv zaplavy richky Suly ta na diliankakh iz antropohennym vykorystanniam [A comparative analysis of the vitality structure of populations of cenosis-producing grasses on the territories of the Sul River flood plain and on areas with anthropogenic uses]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu; 2010, 4, s. 15 – 21. (in Ukrainian)
12. Kyrylchuk, K. S.; Bashtovyi, M. H. Kompleksnyi analiz populiatsii Trifolium pratense L. na zaplavnykh lukakh lisostepovoi zony Ukrainy [Comprehensive analysis of populations of Trifolium pratense L. in flood plains in the forest-steppe zone of Ukraine]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky; 2018, 4, s. 5–15. (in Ukrainian)
13. Bashtovyi, M. H. Populiatsiinyi monitorynh ta funktsionalne zonuvannia lisovykh rekreatsiinykh ekosystem yak obiektiv zelenoho turyzmu [Population monitoring and functional zoning of forest recreational ecosystems as objects of green tourism]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu; 2007, 10–11, s. 201–204. (in Ukrainian)
14. Tykhonova, O. M.; Skliar, V. H.; Koroviakova, T. O. Populiatsiinyi analiz ta yoho vykorystannia u protsesi rehuliuvannia zaburianenosti ahrofitotsenoziv [Population analysis and its use in the process of regulation of perturbation of agrophytocenoses]. Visnyk Cherkaskoho universytetu: seriia «Biolohichni nauky»; 2016, 2, s. 99–107. (in Ukrainian)
15. Zubtsova, I. V. Ontohenetychna struktura tsenopopuliatsii Polygonum aviculare L. v umovakh Krolevetsko-Hlukhivskoho heobotanichnoho raionu [Ontogenetic structure of cenopopulations of Polygonum aviculare L. in the conditions of the Krolevets-Glukhiv geobotanical region]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Biolohichni nauky; 2016, 12, s. 30-36. (in Ukrainian) https://doi.org/10.1007/springerreference_69193
16. Kozyr, M. S. Heobotanichna kharakterystyka zaplavnykh luk nyzhnoi techii r. Seim [Geobotany characteristic of flood bow on the lower reaches of the Seym River.]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal; 2008, 5, s. 656-665. (in Ukrainian)
17. Kozyr, M. S. Roslynnist zaplavnykh luk r. Seim (syntaksonomiia, dynamika, okhorona) [Vegetation of flooded meadows in the Seim River (syntaxonomy, dynamics, protection)]. Avtoref. dys. kand. biol. nauk: spets. 03.00.05. Kyiv, Instytut botaniky im. M.H. Kholodnoho NAN Ukrainy, 2013, 18 s. (in Ukrainian)
18. Kozyr, M. S. Rarytetni uhrupovannia zaplavy richky Seim [Rare groupings of the floodplain of the Seym River]. Problemу y perspektyvу yssledovanyi rastytelnoho myra, Materyalу mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy molodykh uchenykh, 13–16 maia 2014 h. Yalta, s. 10. (in Ukrainian)
19. Zapovidni skarby Sumshchyny [Reserve treasures of Sumy Region]; Andriienko, T. L., red.; Vydavnytstvo «Dzherelo»: Sumy, 2001; s 208. (in Ukrainian)
20. Karmanova. I. V. Matematicheskiye metody izucheniya rosta i produktivnosti rasteniy [Mathematical methods for studying plant growth and productivity]. Nauka: Moskva. 1976; s 222. (in Russian)
21. Hunt R. Plant growth analysis. Arnold: London, 1978; 67 p.
22. Zlobin. Yu. A. Printsipy i metody izucheniya tsenoticheskikh populyatsiy rasteniy [Principles and methods of studying coenotic plant populations. Kazan University Press]. Izdatelstvo Kazanskogo universiteta: Kazan. 1989; s. 146. (in Russian)
23. Tsarenko, O. M.; Zlobin, Yu. A.; Skliar, V. H.; Panchenko, S. M. Kompiuterni metody v silskomu hospodarstvi ta biolohii [Computer methods in agriculture and biology]. Universytetska knyha: Sumy, 2000; s 203. (in Ukrainian)

Published

2019-08-21

How to Cite

Zubtsova, I. (2019). Dimensional Features of Polygonum Aviculare L. Cenopopulations Under the Conditions of Floodplain Meadows of Krolevets-Glukhiv Geobotanical Region. Notes in Current Biology, (3(387), 45–51. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-45-51