Method of Creation of a Vestibular Load and its Influence on Cardiovascular System of Fencers

Authors

  • Nazariy Andreyuk National University of Physical Education and Sports of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2018-377-133-139

Keywords:

vestibular load, cardiovascular system, arterial pressure, heart rate, pulse pressure, fencers

Abstract

In the article the effect of vestibular loading on the cardiovascular system of fencers.  The purpose of the article is to investigate the effect of vestibular loading on the cardiovascular system, and to substantiate the specific method of creating a vestibular load for fencers.  Classic rotary tests create a non-specific vestibular load for fencers.  Therefore, it is proposed to create a vestibular load with the help of linear acceleration.  In determining the effect on the cardiovascular system of the vestibular load generated by linear and angular accelerations, the performance of the cardiovascular system of each athlete were determined before and after the vestibular loading after changes in heart rate, arterial pressure and pulse pressure.  To create a linear acceleration, a special platform was designed.  According to the results of the research, athletes were divided into two groups – depending on the reaction to the vestibular load by activating the sympathetic or parasympathetic department of the VNS.  The influence of the vestibular load on the cardiovascular system of the athletes of each group was the opposite.  If in one group increases heart rate and decreases blood pressure, then in the other, on the contrary.  After linear acceleration, all performance indicators of the cardiovascular system athletes of both groups changed as well as after the angular accelerations.  However, the magnitude of the changes was lower, because linear acceleration is commonplace for fencer.  The results of the study showed that it is possible and appropriate to use a linear multi-directional vestibular load for fencers, because this is due to the specifics of this sport.

References

1. Afonin, V. M. Special'na (vestybuljarna) pidgotovka vijs'kovosluzhbovciv [Special (vestibular) training of servicemen]. Problemy fizychnogo vyhovannja i sportu 2011, 2, S. 7–9 (in Ukrainian).
2. Moisejenko, O. K.; Gorchanjuk, Ju. A.; Gorchanjuk, V. A. Vyznachennja funkcional'nogo stanu vestybuljarnogo analizatora volejbolistiv 14–15 rokiv pid vplyvom special'no-sprjamovanyh vprav [Determination of the functional state of the vestibular analyzer of volleyball players 14-15 years under the influence of specially-directed exercises]. Slobozhans'kyj naukovo-sportyvnyj visnyk 2015, 2(46), S. 133–137 (in Ukrainian). https://doi.org/10.15391/snsv.2015-2.026
3. Masljak, Y. P. Vlyjanye pokazatelej vestybuljarnoj ustojchyvosty na projavlenye bыstrotы u mladshyh shkol'nykov [The effect of indicators of vestibular stability on the manifestation of speed of junior high school students]. Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova 2015, 10 (65), S.101–105 (in Ukrainian).
4. Rovnyj, A. S.; Il'i'n, V. M.; Lizogub, V. S.; Rovna, O. O. Fiziologija sportyvnoi' dijal'nosti [Physiology of sports activity]; HNADU: Harkiv, 2015; 556 s (in Ukrainian).
5. Syshko, D. V.; Savyna, K. D. Osobennosty reguljacyy serdechnogo rytma u sportsmenov s razlychnoj prodolzhytel'nost'ju vestybuljarnыh obrazov [Features of regulation of cardiac rhythm at athletes with different duration of vestibular images]. Uchenыe zapysky Tavrycheskogo nacyonal'nogo unyversyteta ym. V.Y. Vernadskogo. Seryja «Byologyja, hymyja» 2010, 23 (3), S. 154–158 (in Russian).
6. Nazarenko, A. S. Serdechno-sosudystыe, dvygatel'nыe y sensornыe reakcyy sportsmenov raznыh specyalyzacyj na vestybuljarnoe razdrazhenye [Cardiovascular, motor and sensory reactions of athletes with different specializations on vestibular irritation]. Fyzyologyja cheloveka 2011, 37 (6), S. 98–105 (in Russian).
7. Syshko, D.V.; Savina, K. D. Mehanyka roboty sercja v umovah vtraty rivnovagy [Mechanics of heart work in conditions of equilibrium loss]. Problemy fizychnogo vyhovannja i sportu 2011, 5, S. 83–85 (in Ukrainian).
8. Tarabryna, N.Ju. Rol' aktyvnoj trakcyonno-rotacyonnoj myorelaksacyy v korrekcyy reakcyj serdechno-sosudystoj systemы sportsmenov s razlychnыm yshodnыm vegetatyvnыm tonusom na dejstvye vestybuljarnoj nagruzky [The role of active traction-rotational miorelaksation in correction of reactions cardiovascular system of athletes with different initial vegetative tone on the action of the vestibular load]. Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu imeni V.N.Karazina. Serija: biologija 2012, 15 (1008), S. 217–225 (in Ukrainian).
9. Tarabryna, N. Ju.; Grabovskaja, E.Ju. Myovysceral'nыe reakcyy na vestybuljarnыe nagruzky u sportsmenov-edynoborcev [Myovisceral reactions to vestibular loads of single combat sportsmen]; RUSAJNS: Moskva, 2018; 176 s (in Russian).
10. Poleshhuk, N. K.; Zajcev, A. A.; Makarevskyj, A. B. Vestybuljarnye nagruzky y yh mul'tymodal'noe modelyrovanye na specyal'nyh trenazherah [Vestibular loads and their multimodal simulation on special simulators]. Yzvestyja Baltyjskoj gosudarstvennoj akademyy rybopromyslovogo flota 2015, 2 (32), S.111–115 (in Russian).
11. Nazarenko, A. S.; Chynkyn, A. S. Serdechno-sosudystыe reakcyy na vestybuljarnoe razdrazhenye v raznyh vydah sporta [Cardiovascular reactions to vestibular irritation in different sports]. Uchenye zapysky unyversyteta ymeny P.F. Lesgafta 2013, 2 (96), S. 106–111 (in Russian).
12. Denysova, L. V.; Hmel'nyckaja, Y. V.; Harchenko, L. A. Yzmerenye y metody matematycheskoj statystyky v fyzycheskom vospytanyy y sporte [Measurement and methods of mathematical statistics in physical education and sport]; Olymp. lyt.: Kyev, 2008; 127 s (in Ukrainian).

Published

2018-06-26

How to Cite

Andreyuk, N. (2018). Method of Creation of a Vestibular Load and its Influence on Cardiovascular System of Fencers. Notes in Current Biology, (4(377), 133–139. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2018-377-133-139