Biodiversity of the floodplain and channel of the Dniester River in the villages of Lipitsa and Kolodruby, Stryi district, Lviv region (Ukraine)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/NCBio.21.2.15-22

Keywords:

flora, fauna, floodplain of the Dniester river

Abstract

According to the results of field research during the vegetation period of 2021, 118 species of vascular plants and 76 species of animals were found in the floodplain of the Dniester River in the Stryj district of the Lviv region. Survey of the site in the village of Lipitsa and the village of Kolodruby were carried out during the vegetation period of 2021 (16.05.2021, 15.06.2021, 24.06.2021 and 03.08.2021). The research territory area is about 1 ha along the right and left banks of the Dniester River. The floodplain is covered with tall grasses (Heracleum sphondylium L., Glyceria notata Chevall., Phragmites australis (Cov.) Trin. ex Steud.), weeds (Arctium lappa L., A. to-mentosum Mill., Echinocystis lobata (Michx.) Torr.et Gray, Veronica filiformis Sm.), underwoods of Rubus caesius L., shrubs and trees Salix alba L., S. acutifolia Willd., S. fragilis L., S. viminalis L., S. pentandra L.
The location of the study area within the settlements contributed to a significant anthropogenization of vegetation – aboriginal species account for 39,8 % of the total number of all identified plant species, synanthropic – 60, 2 %, in particular, apophytes – 43,2 %, archaeo-phytes and kenophytes – 17,0 %, which indicates a significant transformation of the spontaneous flora.

Among animals molluscs of 6 species, insects – 58 species, amphibians – 1 species, birds – 10 species, mammals – 1 species were noted. All animals are typical and numerous in the study region, among them the usual background species account for 47,4 % of the total number registered, a relatively large proportion of forest and garden pests (26,3 %) and bloodsuckers (14,5 %). The study area was signifi-cantly anthropogenic. Synanthropic plants account for 60,2 %, synanthropic animals – 11,8 %. Registered species do not belong to the re-gional, state and international lists of rare species.

References

1. Didukh, Ya. P.; Sheliah-Sosonko, Yu. R. Heobotanichne raionuvannia Ukrainy ta sumizhnykh terytorii [Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal 2003, 60(1), s. 6–11. (in Ukrainian)
2. Zaveruha, B. V. Sosudistye rasteniya [Vascular plants]. Priroda Ukrainskoj SSR. Rastitel'nyj mir;. Shelyag-Sosonko Yu. R., Red.; Naukova dumka: Kiev, 1985; s. 20–46. (in Russian)
3. Shcherbak, N. N. Zoogeograficheskoe delenie Ukrainskoj SSR [Zoogeographic division of the Ukrainian SSR]. Vestnik zoologii 1988, 3, s. 22–31. (in Russian)
4. Shelyag-Sosonko, Yu. R. Rastitel'nost' doliny Verhnego Dnestra i ee ispol'zovanie v narodnom hozyajstve [Vegetation of the Upper Dniester valley and its use in the national economy]: avtoref. diss. … kand. biol. nauk, Kiev, 1963. (in Russian)
5. Skyba, Yu. A. Synantropna flora verkhnoi techii baseinu Dnistra (Ukraina) [Synanthropic flora of the Dniester basin upper reaches (Ukraine)]: avtoref. dys. … kand. biol. Nauk, Kyiv, 1999. (in Ukrainian)
6. Tasienkevych, L.; Rozental, H.; Mysenko, O. Sozolohichna otsinka travianykh fitotsenoziv verkhivia r. Dnister (Zakhidna Ukraina) [Sozological assessment of the upper Dniester River grass phytocenoses (Western Ukraine)]. Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu 2008, 24, s. 83–88. (in Ukrainian)
7. Borsukevych, L. M. Vyshcha vodna roslynnist baseiniv verkhnoi techii Dnistra, Pruta i Zakhidnoho Buhu [Higher aquatic vegetation of the Dniester, Prut and Western Bug upper reaches]: avtoref. dys. … kand. biol. nauk, Kyiv, 2010. (in Ukrainian)
8. Pikulyk, L. I. Etapy i napriamy doslidzhennia roslynnosti richkovykh dolyn baseinu verkhivia Dnistra [Stages and directions of river valleys the Dniester upper basin vegetation research]. Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu 2016, 32, s. 163–170.
9. Dolynskyi, V. L. Rybohospodarska kharakterystyka dilianky r. Dnister v mezhakh Lvivskoi oblasti [Fishery characteristics of the Dniester river section within the Lviv region]; zvit pro naukovo–doslidnu robotu za dohovorom № 46/2018 vid 20 lystopada 2018 r.; Instytut hidrobiolohii NAN Ukrainy: Kyiv, 2018. (in Ukrainian)
10. Merlenko, I. M. Budivnytstvo mikro HES potuzhnistiu do 200 kVt na terytorii Hirskoi ta Kolodrubivskoi silskoi rady, Mykolaivskoho raionu Lvivskoi oblasti [Construction of micro HPPs with a capacity of up to 200 kW on the territory of the Mountain and Kolodrubivka village council, Mykolaiv district of Lviv region]; zit z otsinky vplyvu na dovkillia №: 201812202485; LNTU: Lutsk, 2019. (in Ukrainian)
11. Horban, I.; Tsaryk, Y.; Bokotei, A.; Horban, L.; Reshetylo, O.; Pohranychnyi, V.; Senyk, M. Suchasnyi stan ornito- ta batrakhokompleksiv basseinu Verkhnoho Dnistra [The current state of ornitho- and batrachocomplexes of the Upper Dniester basin]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna 2002, 28, s. 177–187. (in Ukrainian)
12. Reshetylo, O.; Rizun, V.; Kanarskyi, Yu. Struktura uhrupovan zemnovodnykh u zaplavakh baseinu Verkhnoho Dnistra [The structure of amphibian groups in the floodplains of the Upper Dniester basin]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Biolohiia 2007, 21, s. 117–120. (in Ukrainian)
13. Horban, I. M.; Bokotei, A. A.; Pohranychnyi, V. O.; Bashta. T. V.; Kohut, I. V.; Sokolov, N. Yu.; Buchko, V. V.; Dziubenko, N. V.; Shydlovskyi, I. V.; Lysachuk, T. I.; Kozlovskyi, R. S. Hnizdova ornitofauna Verkhno-dnistrovskoi nyzovyny ta yii zminy v druhii polovyni KhKh stolittia [Nesting ornithofauna of the Upper Dniester lowland and its changes in the second half of the XX century]. Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu 1998, 14, s. 83–89. (in Ukrainian)
14. Horban, I. Ornitotsenozy torfovykh bolit mizhrichchia Dnistra ta Buhu [Ornithocenoses of peat bogs between the Dniester and Bug rivers]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna 2002, 28, s. 188–199. (in Ukrainian)
15. Hural, R. Vydovyi sklad prisnovodnykh cherevonohykh moliuskiv basseinu verkhivia Dnistra [Species composition of freshwater gastropods in the upper Dniester basin]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna 2003, 33, s. 104–109. (in Ukrainian)
16. Hural, R. Prisnovodni malakokompleksy baseinu verkhivia Dnistra: struktura, vplyv pryrodnykh i antropohennykh chynnykiv [Freshwater mollusk complexes of the Dniester upper basin: structure, influence of natural and anthropogenic factors]: avtoref. dys. … kand. biol. nauk. Chernivtsi, 2010. (in Ukrainian)
17. Chernobaj, YU. N.; Kapsur', I. YA.; Rizun, V. B.; Melamud, V. V.; Susulovskij, A. S. Ehkologiya i fauna pochvennykh bespozvonochnykh zapadnogo Volyno-Podol'ya [Ecology and fauna of the western Volyn-Podillya soil invertebrates]. Naukova dumka: Kiїv, 2003. (in Russian)
18. Mosyakin, S. L.; Fedoronchuk, M. M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclature checklist. M.G. Kholodny Institute of Botany: Kiev, 1999.
19. Systema APG IV [APG IV system]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Systema_APG _IV (data zvernennia Lyst. 24, 2021). (in Ukrainian)
20. Hural-Sverlova, N. V.; Hural, R. I. Vyznachnyk nazemnykh moliuskiv Ukrainy [Keys for identification of Ukraine terrestrial mollusks]. TzOV «Prostir-M»: Lviv, 2012. (in Ukrainian)
21. Hural-Sverlova, N. V.; Hural, R. I. Prosvitnytska internet-prohrama «Moliusky» [Educational Internet program «Mollusks»]. http://www.pip-mollusca.org/index.php (in Ukrainian)
22. Sukhomlin, K. B.; Zinchenko, O. P. Moshky (Diptera, Simuliidae) Volynskoho Polissia [Black flies (Diptera, Simuliidae) of Volyn Polissya]. RVV «Vezha» Volynskoho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky: Lutsk, 2007. (in Ukrainian)
23. Kilochytska, N. P. Korotkyi vyznachnyk krovosysnykh komariv fauny Ukrainy [Short keys for identification of blood-sucking mosquitoes of the Ukraine fauna]. Heoprynt: Kyiv, 2008. (in Ukrainian)
24. Nekrutenko, Yu. P.; Chykolovets, V. V. Denni metelyky Ukrainy [Day butterflies of Ukraine]. Vyd-vo Raievskoho: Kyiv, 2005. (in Ukrainian)
25. Pushkar, T. I. Tetrigidy (Orthoptera, Tetrigidae) Lesostepi Ukrainy [Tetrigids (Orthoptera, Tetrigidae) of Ukraine Forest-steppe]. Izvestiya Khar'kovskogo ehntomologichnskogo obshchestva 2005, 13(1-2), 9–18. (in Russian)
26. Pysanets, Ye. Zemnovodni Ukrainy (posibnyk dlia vyznachennia amfibii Ukrainy ta sumizhnykh krain) [Amphibians of Ukraine (manual to identify amphibians of Ukraine and neighboring countries)]. Vyd-vo Raievskoho: Kyiv, 2007. (in Ukrainian)
27. Fesenko, H. V.; Bokotei, A. A. Ptakhy fauny Ukrainy: polovyi vyznachnyk [Birds of the Ukraine fauna: field keys for identification]. Ukrainske tovarystvo okhorony ptakhiv: Lviv, 2002. (in Ukrainian)
28. Protopopova, V. V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya [Ukraine synanthropic flora and ways of its development]. Naukova dumka: Kiev, 1991. (in Russian)
29. Zaverukha, B. V. Flora Volyno-Podolii i ee genesis [Flora of Volyno-Podolia and its genesis]. Naukova dumka: Kiev, 1985. (in Russian)
30. Andriienko, T. L.; Perehrym M. M. Lvivska oblast. Ofitsiini pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytorii Ukrainy (dovidkove vydannia) [Lviv region. Official lists of regionally rare plants of Ukraine administrative territories (reference edition)]. Alterpres: Kyiv, 2012. s. 68–74. (in Ukrainian)
31. Chervona knyha Ukrainy [Ukraine Red Book]. 2021. https://redbook-ua.org/ (in Ukrainian)
32. Terytorii, shcho proponuiutsia do vkliuchennia u merezhu Emerald (Smarahdovu merezhu) Ukrainy («tinovyi spysok», chastyna 2) [Territories proposed for inclusion in the Emerald (Emerald Network) network of Ukraine (Emerald Network) network ("shadow list", part 2)]; Borysenko, K. A. Kuzemko, A. A. Red.; LAT & K: Kyiv, 2019. s. 34–38. https://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/EmeralgNetworkUA3.pdf (in Ukrainian)
33. Updated List of Officially Adopted Emerald Sites (November 2018) Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats Standing Committee 38th meeting Strasbourg, 27-30 November 2018. https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-november-2018-/16808f184d
34. Konventsiia pro vodno-bolotni uhiddia, shcho maiut mizhnarodne znachennia, holovnym chynom yak seredovyshcha isnuvannia vodoplavnykh ptakhiv [Convention on Wetlands of International Importance, Mainly as Waterfowl Habitats]. Ramsar, 2.02.1971 r. Potochna redaktsiia vid 12.11.1996. https://archive.is/20120805210841/zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_031 (in Ukrainian)
35. Bokotei, A. A.; Kuchynska, I. V.;. Dziubenko, N. V. Znachennia staryts u pidtrymanni riznomanittia ptakhiv baseinu verkhnoho Dnistra [The importance of old women in maintaining the diversity of birds in the Upper Dniester basin]. Sbornyk trudov Azovo-Chernomorskoi ornytolohycheskoi stantsyy 2003. 6, s. 7–16. (in Ukrainian)
36. Buchko, V. V. Kharakterystyka kilkisnoho i yakisnoho skladu hidrofilnykh vydiv ptakhiv dolyny Serednoho Dnistra u zymovyi period ta pid chas vesnianoi mihratsii [Characteristics of quantitative and qualitative composition of the Middle Dniester Valley hydrophilic bird species in winter and during spring migration]. Berkut, 1994, 3(2), s. 77–78. (in Ukrainian)
37. Tatarynov, K. Faunistychne rozmaittia Lvivshchyny [Faunal diversity of Lviv region]. Ekolohichnyi zbirnyk. Ekolohichni problemy pryrodokorystuvannia ta biorozmaittia Lvivshchyny. Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka 2001, 7, s. 159–169. (in Ukrainian)
38. Tvaryny Lvivskoi oblasti, zaneseni do Chervonoi knyhy Ukrainy [Animals of Lviv region, listed in the Ukraine Red Book]. 2009. https://redbook-ua.org/animals/region/lvivska (in Ukrainian)

Published

2022-02-03

How to Cite

Kuzmyshyna, I., Sukhomlin, K., Zinchenko, M., Volgin, S., Zinchenko, O., & Dyakiv, S. (2022). Biodiversity of the floodplain and channel of the Dniester River in the villages of Lipitsa and Kolodruby, Stryi district, Lviv region (Ukraine). Notes in Current Biology, 2(2), 15–22. https://doi.org/10.29038/NCBio.21.2.15-22