(1)
Kucherko, I.; Shparyk, V.; Andrew. Spreading Walnut (Juglans Regia) into the Wild in the Basin Bystrytsia Solotvynska River (Ciscarpathia, Ukraine). NCBio 2023, 4.