(1)
Danylyk, I.; Kuzyarin, O.; Danylyk, R.; Sosnovska, S. Regionally Rare Species of Vascular Plants of Volyn Region (Ukraine). NCBio 2022, 8-17.